Angular

תקנון ותנאי שימוש לאתר "המרכז להוראה פרטית למתמטיקה של רמי דואני"

המרכז להוראה פרטית למתמטיקה של רמי דואני מודה על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט בכתובת www.Duani.co.il ("האתר").

האתר מציע למשתמשים ולקהל הלקוחות שלו שירותי לימוד והוראה בתחום המתמטיקה. ניתן להירשם באתר לקורסים מקוונים (״הקורסים״) ולשיעורים פרטיים קבועים או חד פעמיים (״השיעורים הפרטיים״) המוצעים באתר ("השירותים"), וכן למצוא באתר מידע אודות השירותים המוצעים בו.

1. כללי:

 • 1.1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
 • 1.2. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • 1.3. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 • 1.4. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • 1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2. הצהרה:

 • 2.1. בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:
  • 2.1.1. שהקורסים המופיעים באתר והשיעורים הפרטיים המוצעים באתר ניתנים ומסופקים לשם הלימוד האישי בלבד;
  • 2.1.2. יובהר כי האתר אינו מתחייב לציון ו/או תוצאה מסוימים לאחר שימוש בשירותי הלימוד וההוראה המסופקים באתר והאחריות לרצינות, השקעה ולימוד החומר הינה על התלמיד;
  • 2.1.3. השירותים באתר ניתנים באמצעות פלטפורמה מקוונת. הקורסים והשיעורים הפרטיים מצולמים והתלמידים בכיתה (הפיזית) עשויים להיות מצולמים;
  • 2.1.4. כל פעולה שתעשה במהלך צילומי הקורסים ו/או השיעורים הפרטיים תעשה באחריות עושה השימוש בשירותי האתר;
  • 2.1.5. שללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תוכן מהאתר ו/או מהקורסים המקוונים ו/או מהשיעורים הפרטים ו/או משירותי האתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות התלמיד ו/או ההורה ו/או מקבל השירות;
  • 2.1.6. שמידע ותכנים שתציג בשיעורים הפרטיים המצולמים בפלטפורמת האתר ו/או כל פלטפורמה אחרת (ZOOM, SKYPE וכיו״ב), לרבות, שאלות, הצעות, תגובות, רעיונות, תמונות, וידאו או מידע אחר, יוצגו באחריותך הבלעדית והמלאה. בהצגת מידע ותכנים כאמור, מוקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש במידע ותכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדית;
  • 2.1.7. ששם המשתמש והסיסמה שיקבלו לאחר הרשמה לקורס ו/או שיעור פרטי הם אישיים ולא ניתן להעבירם לאחר. כמו כן, תוכן הקורסים הינו קנינו הבלעדי של האתר ואסור להפיץ אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שאינו למטרת לימוד אישי;
  • 2.1.8. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) והפלטפורמה המקוונת עשויה לחוות שיבושים ו/או תקלות טכניות ברשת המקוונת או אחרות והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש והאתר לא יהיה אחראי לכל שיבוש כאמור, מלבד החזר כספי ככל ולא התקיים שיעור פרטי עקב תקלה כאמור;
  • 2.1.9. שלא ניתן להירשם לקורסים ו/או שיעורים פרטיים באתר ללא אישור ופיקוח מבוגר בעל כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה והאחריות לתשלום תהיה על הנרשם;
 • 2.2. האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק.

3. גלישה באתר:

 • 3.1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. יחד עם זאת, שימוש באחד משירותי ההוראה באתר מחייבת הרשמה לשירות.
 • 3.2. בעת הרשמה לשירות באתר ו/או השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותי האתר ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 • 3.3. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • 3.4. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או הרשמה לשירות באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • 3.4.1. אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
  • 3.4.2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • 3.4.3. אם נעשה שימוש באתר במטרה להתחרות באתר ו/או בשירותים אותם הוא מציע;
  • 3.4.4. אם הופרו תנאי תקנון זה;
  • 3.4.5. אם תמכור, תעביר או תאפשר כל שימוש בסיסמה לחשבונך ו/או באזור האישי שלך לכל אדם אחר או ישות אחרת;
  • 3.4.6. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

4. השירותים המוצעים לרכישה באתר:

 • 4.1. השירותים המוצעים באתר יוצגו ויתוארו בדפי האתר.
 • 4.2. האתר מציע הרשמה לקורסים מקוונים באתר, וכן אפשרות תיאום שיעורים פרטיים חד פעמיים ("שיעור חד פעמי") או שיעורים פרטיים הניתנים באופן קבוע מידי תקופה מסוימת ("שיעור קבוע").
 • 4.3. האתר רשאי בכל עת לשנות את השירותים המוצעים באתר, לשנות את מערך השיעורים ו/או הקורסים, להוסיף או להמעיט קורסים ו/או שיעורים, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 • 4.4. אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

5. הרשמה לקורסים המקוונים באתר:

 • 5.1. על מנת לצפות בקורסים המקוונים, האתר דורש הרשמה. בעת ההרשמה והתשלום, הלקוחות יקבלו גישה באמצעות שם משתמש וסיסמה לחשבון בו יוצג הקורס לתקופת זמן מוגבלת.
 • 5.2. בהרשמה לאתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר כי: (1) חשבונך הוא אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר ו/או בכל אמצעי את השיעורים המקוונים בקורס המוצגים בחשבונך.
 • 5.3. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.

6. מחיר השירותים:

 • 6.1. מחירי השירותים המופיעים באתר הינם המחירים העדכניים.
 • 6.2. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי השירותים, ללא קשר למועד ביצוע רכישה, וללא צורך בהודעה על כך.
 • 6.3. מעת לעת, האתר עשוי להציע לנרשמים לאתר הצעות והנחות שונות. האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.
 • 6.4. התשלום בגין ההרשמה לשירותים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך ללקוח או בכל אמצעי אחר אשר יוצג בעמוד ההרשמה והרכישה.
 • 6.5. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

7. מדיניות ביטולים:

 • 7.1. ניתן לבטל שיעור חד פעמי בהחזר כספי מלא עד שעתיים טרם מועד השיעור. לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.
 • 7.2. ניתן לבטל שיעור קבוע בהחזר כספי מלא בכל עת, עד מועד תחילת השיעור.
 • 7.3. בהתאם לסעיף 6(א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, שינוי ו/או ביטול הרשמה לקורס לאחר ההרשמה, התשלום וקבלת הגישה לקורס לא יתאפשרו, והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
 • 7.4. האתר רשאי לבטל מיוזמתו שיעור או קורס, בין היתר אך לא רק, במקרה שפרטי החיוב שמסר הלקוח אינם תקינים או באם השיעור אינו מתאפשר, כל זאת על-ידי מסירת הודעה על כך ללקוח.
 • 7.5. האמור בסעיף 7 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

8. אחריות האתר:

 • 8.1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או לציון כלשהו ו/או אחריות לאופן מתן השירות על ידי האתר. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
 • 8.2. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
 • 8.3. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 • 8.4. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
 • 8.5. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כמשתמשים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
 • 8.6. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
 • 8.7. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

9. השימוש באתר:

 • 9.1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.
 • 9.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • 9.3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • 9.4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • 9.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
 • 9.6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 • 9.7. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
 • 9.8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

10. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

 • 10.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב, ואת היקפם וזמינותם של השירותים באתר. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 • 10.2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • 10.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר ישתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
 • 10.4. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

11. קניין רוחני:

 • 11.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, השיעורים המקוונים, תוכן, קוד, מאגרי מידע, תוכנות, עיצובים, שמע, וידאו, טקסט, תמונות (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
 • 11.2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
 • 11.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 • 11.4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 • 11.5. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

12. פעילות אסורה באתר:

 • 12.1. אינך רשאי להשתמש באתר ובשיעורים המקוונים אלא למטרות שלשמם הם נועדו. השימוש באתר ובשיעורים המקוונים מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בהם שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.
 • 12.2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
  • 12.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
  • 12.2.2. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמשים, כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל, או יצירת חשבונות משתמשים באמצעים אוטומטיים;
  • 12.2.3. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
  • 12.2.4. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו, בייחוד בניסיון להעתיק מידע רגיש כמו סיסמאות משתמשים;
  • 12.2.5. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
  • 12.2.6. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
  • 12.2.7. לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הסיסמה של משתמש אחר;
  • 12.2.8. להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את השיעורים המקוונים אליהם קיבלת גישה או את הסיסמה לחשבונך האישי באתר;
  • 12.2.9. למכור או להעביר את החשבון האישי שלך;
  • 12.2.10. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
  • 12.2.11. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
  • 12.2.12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי האתר;
  • 12.2.13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
  • 12.2.14. להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;
  • 12.2.15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
  • לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
  • 12.2.17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
 • 12.3. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

13. סמכות שיפוט:

 • 13.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 • 13.2. לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון.

14. מדיניות פרטיות:

 • 14.1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.
 • 14.2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
 • 14.3. המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
 • 14.4. המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
 • 14.5. האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:
  • 14.5.1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
  • 14.5.2. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
  • 14.5.3. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;
  • 14.5.4. ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
  • 14.5.5. תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;
  • 14.5.6. ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
  • 14.5.7. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
 • 14.6. האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק לרבות, לרבות במקרים הבאים:
  • 14.6.1. נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
  • 14.6.2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
  • 14.6.3. אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;
  • 14.6.4. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;
  • 14.6.5. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
  • 14.6.6. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
  • 14.6.7. אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • 14.6.8. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • 14.7. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

15. צרו קשר:

 • 15.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:
 • טלפון: 052-3422257;
 • כתובת דואר אלקטרוני: Rami@duani.co.il
 • כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
 • עדכון אחרון: אוקטובר 2020
עקוב אחרינו

Copyright © 2021 Rami Duani | כל הזכויות שמורות.